Home

Luchthaven Teuge is een regionale burgerluchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat luchthavens van een dergelijke grootte een commissie regionaal overleg instellen. De commissie is een gebiedsgericht overleg.

Dialoog

De gebruikers van de luchthaven produceren geluid binnen de toegestane wettelijke normen. In de commissie worden de milieu aspecten (waaronder vermijdbare hinder) besproken.  De commissie bestaat uit verschillende partijen met uiteenlopende belangen en houdt zoveel mogelijk rekening met die belangen. Daarnaast bespreekt de commissie ook het belang van de betrokken partijen voor de economie, de werkgelegenheid, toerisme, recreatie en milieu.

Werkwijze

Provinciale Staten van Gelderland hebben de commissie ingesteld, zoals de Wet Luchtvaart dat bepaalt. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten een onafhankelijke voorzitter benoemd, de heer Marcel van den Heuvel. De voorzitter wordt ondersteund door een secretaris. Minimaal twee keer per jaar vergadert de commissie en stelt een jaarverslag op. De vergaderingen, agenda en verslagen zijn openbaar.

Luchtvaart Besluit

Voor de komende jaren staat het luchthavenbesluit als vast agendapunt op de agenda. Provinciale Staten stellen het luchthavenbesluit voor Teuge vast. In het luchthavenbesluit wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het aantal vliegbewegingen, geluidsnormen en veiligheid.

Wijziging Wet Luchtvaart

Door een wijziging van de Wet luchtvaart zijn de bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur gedecentraliseerd. De provincie is sinds 30 december 2010 het bevoegd gezag voor het landzijdig gebruik van de luchthaven Teuge. Eén van de gevolgen van de wijziging is een nieuwe manier waarop de overlegverhouding tussen de luchthaven en haar omgeving is geregeld. De 'Commissie milieuhygiëne luchtvaartterrein Teuge (Commissie-28 Teuge)' op grond van artikel 28 Luchtvaartwet  is opgeheven. Provinciale Staten hebben op grond van de wetsartikelen 8.58 en 8.59 Wet luchtvaart op 23 mei 2011 een nieuw overlegverband ingesteld: de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge.

Door deze link te volgen komt u bij het document dat gaat over de formele verankering van de Wet luchtvaart en de instellingsverordening die PS hebben vastgesteld op 23 mei 2011.
 

 

 


 

Cookie-instellingen